Inschrijven

Aanmelden kan alleen via het formele inschrijfformulier dat u hier kunt downloaden.

De statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) kunnen worden opgevraagd bij secretaris@hsv-catch.nl en liggen ter inzage in de kantine. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u impliciet accoord met deze documenten.

De volgende aspecten zijn uit het HR gelicht die te maken hebben met het lidmaatschap:

  • Je gaat het lidmaatschap aan per heel kalenderjaar.
  • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij vóór 31 december schriftelijk, per e-mail of via de website is opgezegd én deze opzegging is bevestigd door de secretaris.
  • Het lidmaatschapsgeld bestaat uit twee delen – het deel voor de verenigingscontributie en het deel voor de KNBSB bondscontributie – en wordt per doorlopende automatische incasso geïncasseerd.

Verenigingscontributie
Dit lidmaatschapsgeld wordt naar rato van het moment van lid worden bepaald (het aantal resterende maanden). Deze contributie is ook leeftijdsgebonden, als leeftijdsgrens geldt de 31 december van het lopende kalenderjaar.

De maximale contributie per gezin, ookwel het familielidmaatschap genoemd, geldt voor ouders/verzorgers en hun kinderen welke op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Bij afwijkende situaties kunt u het bestuur raadplegen of u eventueel in aanmerking komt voor het familielidmaatschap.

Bondscontributie
Dit bedrag wordt jaarlijks door de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) vastgesteld en wordt niet naar rato van de lidmaatschapsperiode bepaald. Dit betekent dat het bedrag altijd hetzelfde blijft, ongeacht wanneer in het jaar je lid wordt. Dit bedrag int de vereniging namens de bond en moet dus 100% aan de bond worden afgedragen. Deze contributie is leeftijdsgebonden en wordt jaarlijks door de KNBSB vastgesteld.

Contributie 2022

Verenigingscontributie Bondscontributie Totaal Contributie Maandelijkse Incasso
(10 maanden)
Jeugd tot 10 jaar, competitie 114,55 17,45 132,00 13,20
Jeugd tot 18 jaar, competitie 179,70 29,30 209,00 20,90
Jeugd, niet spelend, trainingslid 51,00 n.v.t. 51,00 5,10
Senior, niet spelend, trainingslid 88,00 n.v.t. 88,00 8,80
Senior, recreatief, slowpitch competitie 108,15 34,85 143,00 14,30
Senior, competitie 224,10 66,90 291,00 29,10
Familielidmaatschap / max. per gezin 736,00 73,60
Verenigingslid (*) 40,00 n.v.t. 40,00 4,00
Club van 50 (**) 50,00 n.v.t.  

(*) Bijdrage voor leden die niet-spelend zijn, ook geen trainingslid zijn en ook geen bondslid willen zijn; maar wel de vereniging willen ondersteunen.

(**) Bijdrage voor leden of niet-leden die onze vereniging extra willen ondersteunen. Meer informatie over Club van 50 staat op https://www.hsv-catch.nl/club-van-50/

Het contributiejaar loopt per kalenderjaar.

De automatische incasso van de jaarcontributie en vindt plaats in 10 maandelijkse termijnen. Het maandbedrag wordt omstreeks de 27e van dezelfde maand geïncasseerd in de maanden januari t/m oktober. Bij stornering door onvoldoende saldo of een andere reden geldt een administratieve toeslag van €5 welke de maand erop wordt geïncasseerd, TENZIJ het lid binnen 5 werkdagen na de initiële datum het verschuldigde bedrag alsnog per bank overmaakt.

Betalingsverplichting

Bij niet-tijdig betalen van contributie, hanteren we de volgende procedure:

  • Betalingsherinnering (betalen binnen 8 dagen);
  • 1e Aanmaning (betalen binnen 8 dagen)
  • 2e Aanmaning (betalen binnen 8 dagen)
  • Versturen brief Wet op Incasso Kosten (WIK) (betalen binnen 15 dagen)
  • Alle bijkomende (incasso-) kosten zijn voor het  betreffende lid

Bij het uitblijven van betaling na de 2e aanmaning wordt het speel- en trainingsrecht opgeschort. Indien betaling na de WIK brief alsnog uitblijft, dan zal betreffend lidnummer bij de bond worden uitgeschreven en wordt het lid aangemerkt als wanbetaler waardoor hij of zij, zelfs na beëindiging van het HSV Catch lidmaatschap, van de Nederlandse competitie wordt uitgesloten.

Opzeggen

Middels dit opzegformulier kun je je lidmaatschap bij HSV Catch opzeggen. Opzeggingen kunnen ook per e-mail worden gedaan aan ledenadministratie@hsv-catch.nl. Opzeggingen moeten per persoon afzonderlijk worden gedaan.

De opzegging is pas definitief als deze schriftelijk is bevestigd door de vereniging. Bewaar deze bevestiging goed om eventuele discussies te vermijden. De automatische bevestiging die je krijgt na het invullen van het opzegformulier geldt NIET als bevestiging!

Je kan het hele jaar opzeggen, maar het lidmaatschap eindigt pas per eerstvolgende 31 december. Zoals bij de inschrijving is vermeld en zoals het ook in het Huishoudelijk Reglement staat ga je het lidmaatschap aan voor een heel kalenderjaar. Je bent dan ook contributie verschuldigd tot en met eerstvolgende decembermaand, ongeacht of je nog speelt of niet.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij vóór 31 december schriftelijk (of via de website) is opgezegd én deze opzegging is bevestigd door de secretaris of de ledenadministratie.

 

ooievaarpasHSV Catch is aangesloten bij de Ooievaarspas regeling van de gemeente Den Haag.


Onze Sponsors