Overzicht Teams HSV Catch


Teamnaam Sport Klasse / Poule Team Pagina
H1 - Honkbal Heren 1Baseball5e klasse Poule B Link
JH1 - Honkbal Junioren 1Baseball2e klasse Poule C Link
AH1 - Honkbal Aspiranten 1Baseball3e klasse Poule C Link
PH1 - Honkbal Pupillen 1Baseball3e klasse Poule F Link
DS1 - Softbal Dames 1Softball2e klasse Poule B Link
DS2 - Softbal Dames 2Softball4e klasse Poule D Link
DS3 - Softbal Dames 3Softball5e klasse Poule D Link
HS1 - Softbal Heren 1Softball2e klasse Poule H Link
JS1 - Softbal Junioren 1Softball1e klasse dubbels Poule A Link
JS2 - Softbal Junioren 2Softball1e klasse enkels Poule C Link
PS1 - Softbal Pupillen 1Softball1e klasse Poule D Link
BM1 - BeeBall Majors 1Beeball1e deel Poule D - Den Haag/Rotterdam Link
BR1 - BeeBall Rookie 1Beeball1e deel Poule C - Rotterdam/Den Haag Link
SL1 - Corbulo CatchersSlowpitchMixed League Poule A Link
AS1 - Softbal Aspiranten 1Softball1e klasse enkels Poule D Link


Onze Sponsors